ОУОУ Музейн үзвэрийн тариф


Монгол иргэн
 
Том хүн 10000 төг
Оюутнууд: Анги хамт олноороо, зохион байгуулалттайгаар үзвэл 8000төг
Зохион байгуулалтгүй үзвэл 10000 төг
Сургуулийн насны 1-12 дугаар ангийн сурагчид 8000төг
Сургуулийн өмнөх 3-аас дээш насны хүүхдүүд 4000төг

 

Гадаад иргэн
 
Том хүн: Гадаад хэлээр тайлбарлуулж үзвэл 15000төг
Сургуулийн насны 1-12 дугаар ангийн сурагчид 10000төг
Сургуулийн өмнөх 3-аас дээш насны хүүхдүүд 6000төг

 

Захиалга